Regionfullmäktige

Regionfullmäktige utgör Region Uppsalas högsta beslutande organ och beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet och av större vikt för Region Uppsala. Regionfullmäktiges presidium utgörs av en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande.

Regionstyrelsen och dess utskott

Regionstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av Region Uppsala och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Innan ett ärende avgörs av Regionfullmäktige ska det ha beretts av regionstyrelsen.

Styrelser/nämnder

Region Uppsala har utöver regionfullmäktige samt regionstyrelsen ett flertal övriga styrelser och nämnder. Region fullmäktige utser ledamöter till styrelser och nämnder som även får sitt uppdrag av fullmäktige.

Övrigt

Här hittar du exempel stiftelser, råd, arbetsgrupper i kommunen.

Övriga

Partier