Förtroendevalda hos oss.

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige utgör Region Uppsalas högsta beslutande organ och beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet och av större vikt för Region Uppsala. Regionfullmäktiges presidium utgörs av en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande.

Styrelser/nämnder och dess utskott

Regionfullmäktige väljer regionstyrelse och övriga styrelser och nämnder. De väljer i sin tur olika utskott. Ansvarsområden för de olika styrelserna och nämnderna beskriv i reglementet.

Organisationer valda av regionstyrelsen

Regionstyrelsen väljer ledamöter och ersätter till ett antal organ.

Övrigt

Här hittar du exempel stiftelser, råd, arbetsgrupper i kommunen.

Partier